AkcePedagogická integrace znevýhodněných či postižených žáků

Integrace přináší do současného školství nesporná pozitiva, a to jak samotným integrovaným žákům, tak jejich neintegrovaným spolužákům. Integrovaní žáci si tak mohou osvojit mnoho způsobů sociálního chování pozorováním a napodobováním svých neintegrovaných spolužáků. Díky lepšímu motivačnímu prostředí mohou lépe prospívat v řadě předmětů. Lépe se učí situacím, které nabízí reálný svět, což může zvýšit jeho sebedůvěru a posílit reálný pohled na prostředí, ve kterém žije. Neintegrovaní spolužáci se naopak učí komunikovat se svými integrovanými spolužáky a mohou s nimi navázat...

Udržitelnost k projektu „Míša - integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“

I v letošním monitorovacím období škola nadále pracovala s integrovanými žáky a mohla tak využít cenných poznatků a vědomostí nabytých právě při realizaci projektu. Integrace jako taková jsou v podstatě přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a též do běžných škol. Integrace tedy znamená vyučovat všechny žáky. Nejen ty zdravé, bez obtíží, ale právě i žáky s diagnostikovanou poruchou učení či chování. Vzhledem ke skutečnosti, že takových žáků v dnešní době neúměrně přibývá, můžeme ještě více ocenit naši přípravu na tuto...

Vývojové poruchy učení - přednáška

Přednáška byla zaměřena na děti se zdravotním postižením, především pak na žáky s SVP. Součástí  bylo i praktické využití zrakové a sluchové analýzy a simulace situací žáků při návštěvě pedagogicko-psychologické  poradny (praktické řešení zadaných úkolů). Zraková a sluchová analýza zde byla využita převážně v předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. Všichni přítomní si mohli též blíže osvojit problematiku sluchové analýzy a syntézy slova, sluchové a zrakové rozlišování a základy grafomotoriky. Dostatek prostoru byl též věnován problematice percepčně motorických funkcí  a rozsahu...

Interaktivní seminář

Interaktivní semináře jsou připravovány pro žáky s SVP (speciálně vzdělávací potřeby). Jsou vedeny metodikem projektu, který každý seminář připravuje podle potřeb určité skupiny žáků s SVP. Jsou zde využívány metody speciální pedagogiky a psychologie. Seminář má za úkol seznámit žáky a rodiče s novými metodami a se speciálním přístupem ke vzdělání pro žáky s SVP na ZŠ.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.